Make your own free website on Tripod.com


 

Worth It- zhi duh

Mandarin -Track #1

A Special THANKS to Chocolate Mint for this romanji
and FRIED RICE for the pix!

guan yu ni hao duh huai duh
dou yi jing ting shour
yuan yi shen shun duh shi wor
mei yau juer ding duh yi hou
mei yau shui joo fu wor
fan er sheung yao yeung gan jer shou

ai dao na li dou hui yau ren fan chor
xi wang chor duh bu shi wor
chi shi xin jun mei yau tui lu ker shou
gen jer ni chor gen jer ni jou

#wor men duh gu shi ai jiu ai dau zhi duh
chor ye chor duh zhi duh
ai dao fan tian fu di ye hui yau jie guor
bu den ni shour gen mei duh cheng nour
wo ker yi dui zi ji cheng nuor
wor men duh gu shi ai jiu ai dao zhi duh
chor ye chor dao zhi duh
shi zhi chor shi sa tuor
liu gei ber ren chu shour
young jing sor yau li chi bu shi wei wor
na shi wei ni chai jer mer jor