Make your own free website on Tripod.com


 

Can't Let Go - fong but dai

Cantonese -Track #1

A Special THANKS to Chocolate Mint for this romanji!

si nei goo yi hei pin
guai joi ngor tai gor sum yuen
nei de jun wa jao
deng yu mong ngai yu fong yin
mo noi nei suet det tai gee yin
leng ngor ting liu ya lun yit luen
tim yim mut yu
yuen loi yao yut chee sik yin

*si nei dui ngor goi bin
nei bit suet sai gai juen bin
gai sek duk wun luen
cheen si man duen tai dor gao chin
sui moot heng suet zao jer lok yin
dan kirk dui ngor joi chuen sum jaa pin
wu yin luen yu yum nei gong juk boon tin

#wei hor wing yuen fong but dai
wei hor chor ngoi je yut wei
dan kao ying yee wei hei but sik yut chai
ngor wei nei jup mai
wei hor wing yuen fong but dai
yum ching ngoi hong jai sung tai
yum sui guan sum
ying mei hor ba nei doi tei

see ming jee dic
ying yee jeung sum yee

ba fai