Make your own free website on Tripod.com


 

Faith - sut ming ju yee

Cantonese -Track #3

 

yu hor tiu gao sheung sic sheung ngoi dic chee jui
gum tien pong sheung ngoi sheung nei been yao jui
ho mo chei ngoc jun sum dic ngoi do goo lui
guong yum chor gor ngor yu nei moot fat jui

*lan do ngor ngoi nei nei ngoi ngor
do but vuoy sing see
lan do nei ngoi ngor ngor ngoi nei
yiu ha pui gee

#Mu fat jeung ngock luen ngoi see gor
sut ming dic ju yee
ngor jui jung but gum fong yum gee chee
joi do suo dic luen ngoi see gor
sun ming dic fung chee
hun hor lun teen yee

shui yun tam do sam jei luen ngoi dic goo see
jun hun gai yee gun huan so see chor see
shui ming liu ngor see sheung jung dao dic dui gee jun pey poon ngor chor ngoi liu
moot fat gee

sum duc but hor gee shun
ngor ngoi duc gick tong
ngor yu hor lan sau
tien but vuoy dong