Make your own free website on Tripod.com


 

Ideal Lover - lei sheung dui jeung

Cantonese -Track #5

yut jeung jeung piu leung fun shar sheung
leen mei mok dou chee joi fak leung
goi teen nei yu ngor loy yut jueng
goi hun lei shueng

dor more sheung ya si jong hon sheung
yu hor mut sik nei moot yun jeung
jum hor yee tai nei thai jo cho cho
cheem liu jeung

#sheung duc jei more lei sheung
yee hao ngor yu nei
shui yuet wor man cheung
jum cok ding lun pong sheung
ngoi dou wing yuen moot yau mon cheung
sheung duk jei more lei sheung
ju ding yao keek so por wai team mon yut cheung
ga cheek yuet lan pong sheung
yu gok duc jun sic ngor leung

sheung fun hern ng yea dic yao sheung
leen tam deen wah ya moot dui jeung
sum hun yeung horn nei lun fao hong hao
gong lei sheung

dor more sheung ya mei gum dor sheung
wai hor hung fuk yiu jeung jei yeung
gong but sheung dop sheung mei ban chei
jum mor meen keung