Make your own free website on Tripod.com


 

How to Shed Tears - yu hor diu ngan lui

Cantonese -Track #2

yu hek diu gai lak dou but chee bay
yeung chun but joi sic fong sheung gum hey mei
ya hui ngor gum man ying goi yeuk nei
horn yut chut bay chom hey

ming ming ngum day lui see ngoi dou yiu say
peen yiu ban sing yee yun see gee gay
lok lui dou sui yiu bay gay
leen ching sui bung kui yik pa so yiu nei

#yu hor diu ngan lui
yeuk hook jao but dou gun guoy
jer ngoi ching moot nei jun hui
siu ngor moot yao jer gee gak
bit wei nei sum sui

*yu hor diu ngan lui
ge gee sun fun dou but duoy
yiu kuet tai moot kuet hau
yeung fu luen kung yu sum lui
chong chit geet jui
yuen cheung si ying yeen yueng jer bay mut
mai chong joi ngan jing lui

mui gwai sing fong yeung far fun pak bay
yeung guong dor man seung ngan dou but yiu bay
jui ho yao fung giu sa lic sai san
chee gik dor ser fun bay

ying yee gai jok ngum day ngoi dou yiu say
yut joy ban sing yee yun see gee gay
lok lui dou sui yiu bay gay
leen ching sui bung koon yik pa so siu nei

Ahh~ sheung yun nei tong fai dic lau lui
yuen ngan lui jun bai nei ja chui
but sheung jer yut sai
yu tong jer say sui Ahh~

moot jik hao hook duc sum sui
gee sheung ngan lui
vuoy lau see
leen tong jek jer bai mut
mai chong joi huek goon lui