Make your own free website on Tripod.com


 

2nd Theme Song - tzop cook

Cantonese -Track #2

yu guor moon jok
yu hor moon jok
yu yuek yiu chui wai ngor mei mok
yee ngor gik tong
yee nei mei tong
dan sut jai gee dong see jeek mok

yu guor ngor hook
yu jung yiu hook
lan do yiu hoi hao suk wut fuk
shun shui dong jok
mei liu yao fung
see fao yung chee ping ming bai cook

# I wanna fly I wanna cry
yuek hui yung chong yuek yiu por wai
yu ngor yu fai yuen mei jong tai
choi ling nei chuen dic yee por wai
yu guor liu guy sum jung but fai
mun nei hor chun wei ngor wai dai
yun tai guen liu ching nei leung guy
kao lung yeung ngor chee hao yu fai

ming gee geek chuk
ying ga tzop cook
wan mei sheun jung dic jui tzan ho
yu gai juk tong
kao joi beet pong
see sut nei jo yee ha liu dok

lei hoi tui zon
tzing ching jeep juk
zui liu nei yut jo yee tzop look
chum ngor mok bawk
wai sum fai chuk
mei gee jer si chee ming tzop cook

zui yun yuen tong yuen yao tong
joi jui juk
gong yeen gor mok
zui yun yao ju yee ngor but fai
loy vuoy cheung hup
tzong yiu bai cook gai