Make your own free website on Tripod.com


 

If I Were You - ru guo wuh shi ni

Mandarin -Track #2

Thank you Vincent Wong for this romanji!
Sorry, I don't have pix for this video!

wuh jing luh chuen li yuong bao jer ni
yuan yi wei ai tui dao hu luh tzi gee
yi wei ni jeung wuh cheng wei ji yoh
yeh huai yi yeh xiang zhi

wuh men de xian jai shi jia shang guor chu
zhi jian bu guo ni fang xing tzi gee
tzou zhi ni pao luh chu chuu
zhi tzao luh ju li yeung wuh xun tzao ni

#ru guo woh shi ni
dai ti ni ai wuh dao di
mei yi ker fa tzi nei xin
dang ni hui tou kan wuh yi ran zan tzai yuan di
(ni neng fou fu de chi
be wuh gung dor duh yuong chi)

ru guo woh shi ni
woh yao ji xu tzon xia chu
ker xi wuh bu shi ni
mei yi chi xiang dao jer li
hui ku duh
tzai xin di liao jier luh ah.. ai ni
yuong yueng bu fang chi

Oh~~ yi zhou guo tai dor duh nan ti
bing bu shi chuen xin yao chow ni
ni ching chor wuh sou duh shang hai

mei yi chi xiang dao jer li
hui ku duh
tzai xin di chuei wang liao ah
ker xi wuh bu neng zhi ni