Make your own free website on Tripod.com


 

2nd Theme Song - cha ju

Mandarin -Track #12

Thank you Vincent Wong for this romanji!

wor bu neng wen
wu guor bu wen
ai shi fou ker yi mei jer ren
an ye duh yu
man man sha luo
lei her yu tian liang jiu wu tzong

ni bu neng suo
ru guor bu suo
mei kai shi yer mei yau fa sheng
shen bian duh ren
reng zai shen bien
wor men xiang yu tzon chi chour sen

#I wanna fly I wanna cry
yue chi ying chang yue shi xin tong
tze shi juo nong
bu neng fan chour
wo zhi hao cheng more er zheng tuo
bei shang de ger
kai bu liao kou

xin tzon wei ni yi tzai chang ger
ni xiang ting jian
wang xiang tian kong
wo yer tzen tzai wang jer tien kong

ai gi yau yi tzon ju ti er dao di
shui zhi cha ju
wo bu zhi bu yuan ai jer ni
tzen duh ai ni
jiu yau ren tzu tong