Make your own free website on Tripod.com


Never Enough - yoang yuen du bu go

Mandarin - Track #4

 

go bu go... go bu go
wo oh wo wo oh (go bu go go bu go)
wo oh wo wo oh (go bu go)

bu yau way toe tzi shao loo shang hai yo foeng
tzi yo yoang yuen du bu go
ai kwo, yao kwo shi ku do chi den chu yuen sho
ku shao may yo lee yo
ben kwon wuh

*wo oh wo wo oh
kwai ler, yoang yuen du bu go
wo oh wo wo oh
ai ching, yoang yuen du bu go*

**pu tong ai ching bo nun ba wuh
won cheun yue mon di sih ho
yoang yuen du bu go
jen gor sih jeh sau yuang bu sha
wuh swoy yao deh kwai nen toe
yoang yuen du bu go**

fawn shau dien toe
bu quon chua ten shao tai dor
yuang wuh mah shen won tzen tzo
tao yen dung dai
dao shen shang shi jea chui yo cho
ai yoang yuen do bu go
wo oh oh oh oh

du bu go