Make your own free website on Tripod.com


 

Being Hot Being Bright - Fat Yeet Fat Leung

Cantonese -Track #1

chee fai yiu look chum
jer saat nar hern sao jerk mo chung
chee geen dao loi lum
jer saat nar bor long joi yiu yuong

#king hak sum sum sum
sum yiu fong gor ngor bar
yau ser gun gun gun
gun jeung but dui mah

%nei sun chut sheung sao
been see leung gor yu jao
nei dic tai woun cup ngor chung gick jun dao

*ngor joi fak yeet fak leung
wuon set joon set sut sic mo sheung
ngor joi hom jerk siu jerk
jung dong jung dong hong yuong yee sheung

la la la la