Make your own free website on Tripod.com


 

Mutual/Tacit Agreement - mut kai

Theme from Feel 100%...Once More!

Cantonese -Track #2

jau see ley beet gor
jao see wai leem gor
been ching chor ngoi jum chut chor
been ching chor nei jung dic ngoi ngor
dan wong yut ngor hun sor

jau see seung jo chor
jau see kao gee ngor
mei jung sic sun been yut gor
joi chee sun joi but seung chor gor
chun leen yuet lui
lun cheun bo horn ching chor

#yau chee gee jung
gee yao nei yut wai
lan yee doi tai
ngoi duc dor gee sai
jing hon jerk dui fong mo yee yu
ying yeen see gor on wai
ming teen sai gan
jum hui jok goo gai
wor nei mut kai
ngoi yut sun yut sai
see nei ling yun sun lun yuen mei
sui yun cup nei
dung yu ngor yut chai