Make your own free website on Tripod.com


 

Over the Border - chu jeh

Mandarin -Track #3

ni shor ming tien
juo dung ming tien
ming tien zi who li wor tai yuo yuen
wor jai tzi lien
gee lung tzi lien
yuong tzi lien tien chung mei yuo ni duh yeh

gee mor chung puh luh dee zhien
jai zhin chun pong chung ni kan bu jien
yung juo zhin tong jai mon yeh
jung muh yung gan chu kwai yue kwai yue

*pa gone chin chu luh jeh
(ni duh ai hai jai bu jai)
chuen zhi jeh do jai bien
(wor gee wei luh ni chuen jai)
ni jung yuen bu yin huey
chweh chung bu jung luh jeh
wor yuo duh bu gor juo zhi lung on ding duh gone chweh
pa jung zhin chu luh jeh
(jum muh shor ni chai ming bai)
wor yee jing juo bu kai
(shing fu duh mun wei ni kai)
beh gee gay ni duh ai
chweh bu gay wor wei lai
wor yung shum muh dung dai