Make your own free website on Tripod.com


 

One Last Time - jui hau yut chee

2nd theme song from "Killing Me Tenderly"

Cantonese -Track #6

 

jic see ngor dic jun gum ching moon but ju
jic see ngan gong meen keung dic bai doh beet cheu
seung hey nei dic ho cheu
seung hey nah ser seung cheu
ling ngor leen taan hey ya moot fa gee yu

*gong but guan dic sum jung ching tom but jong
yeen but guan dic jer cheu ging sut hui gee hong
but geen nei but seung shun
jic see ngor do but shun
wai nei leen leung bai ya moot fat seung yong

#yu gor jer kuet gor jeung yiu dui nei cheung jui hau yut chee
yu gor jern jer jung gum gok dui nei shuet jui hau yut chee
ching gum vuoy gung gar jung chee
leen fu cup ya but hor yee
yau yu tai kuet hau moot fat ting gee

@yu gor jer ngan jung jern yiu dui nei horn jui hau yut chee
yu gor jern jer sun luen ngoi dui nei ngoi jui hau yut chee
see gong vuoy gung ga jung chee
vuoy yic doh gung ga jing chee
ying yeen wai nei yee lan gor but yee
but gee jer yut chee