Make your own free website on Tripod.com


 

Complete - wan zheng

Mandarin -Track #4

Thank you Vincent Wong for his Romaji!

ni shor ren bi jing bu shi chao mu
jui hou hi zhi bien luh xin
zhi ji yeh hen tong ku
er shui ren
cheng jing yi wei wor
jiu shi ni duh chuen bu
ta duh chu xian chue rang ni
you luh xing duh boon bu

#ni yao wor gei ni jui hou duh juen gu
tzhi yao wor neng cheng chuen ni
tzhe fen wan zheng duh xing fu
ni tzai wor mien tzhen biau xian duh
nah yang duh wu zhu
wor lien ku she de xiao

fang fu dou xian duh chan ku

*ni men duh xing fu hen wan zheng
wor duh xing fu chue bei xi shen
shang wor jui shen duh ren
hai tzai wor mien chien
suo bie tai chan ren

ni men duh ai ching xiang xian chen
wor duh ai ching hua zuo yan cheng
wor xiang wor tzhi neng suo
cheng chuen ni men bu shi wor duh tzar ren