Make your own free website on Tripod.com


If We Don't See Each Other Again - yiu gor ngor moon but joi geen

Cantonese -Track #4

A Special THANKS to Andrew Ip for this romanji!

ga see nei yiu ngor
but goi joi geen meen
hung fok je mo yiun
tai hor but giun liun
but goon joi ngoi na gor
dou hun fai yim guern
dok dui gau giu peen
tam gee but yeem

*beet yun yik hun hou
beet yun yik dou hun ngoi ngor
kay sut ngam day yut jik guai ta but chee nei
mui man ngai seng tawn hei
mong lui horn but geen nei

#yiu hor lun wo nei jau chee but seong geen
yau see wan wuy hun
yeen hau ngor yau ngor sung woot
yeen hau nei joi ngoi beet yun
yiu hor lun wo nei ying liu but seong chun
yau see ying but fun
yiu yeok yiu ngoi nei see je yeong kau teen fun
Je sai seong chui liu ngor seoi lun ngoi nei
chui liu gong nei hor yi seoi yeet mun

duk but do na gor
yut boon jei gua neem
wuak heoi je mo siu
dai gar ho go dim
je hong pa nei yiu ngo
jong yiu ya fat yeen
hun na yut na teen
but hung sum yiun