Make your own free website on Tripod.com


 

Owe Nothing - but tor but heem
Theme from "Feel 100%"

Cantonese -Track #7

A Special THANKS to Michelle Law for this romanji!

joy lum beet see hao tung wah
bing moot gay lok
yee ngor moon dic gor hui
moot sing sic dic keet chuk
dan wai dook yuen chuen na meen gwah chung
hor yee cup ngor gay neem jei mew dic tong

*bing mo yum ho hung fok see
woot yeen ngan cheen
leen ngoi ching dic ching gui
yic duk but do boon dim
moot lau leem yah heem kuet gau suen geen
ging horn but geen jum more hor joy seung geen

# yut gor lang mok yut gor kuet cheut
but dor but siu but seung pat cheung
nei ngor joy ya but tor but heem
dan ngor yau wai hor fak yeen
joy no noi sing yu gay neem
yee gon gon chuk gao gun ngor gao cheen
yut gui suet wah yut gor kuet ding
ching ching chor chor gon gon chui chui
nei ngor wing yuen but tor but heem
dan hing hung seung nung fak yeen
joi yun jeung seun lau gay neem
mui yut hak duo gay duc
nei teem mut gor dic leem