Make your own free website on Tripod.com


 

Happy or Not- kwai luh bu kwai luh
Theme from "Summer Holiday"

Mandarin -Track #7

A Special THANKS to Calvin Pang for this romanji!

ka fei dan luh
shi ying wei bing kuai yuang luh
mei tzum mer luh
dan luh jiu shi dan luh
ker tzai chor shang hai yao bu yao

bu tzai ai luh
shi ying wei gan ching huai luh
ni tzum mer luh
huai luh jiu shi huai luh
mei yao tzum mer da bu liao

*wo men bu kwai luh
kwai luh hou bu tzai kwai luh
jiu zhai jui hou de yi miao
bao luh wen liao ku luh
kwai luh bu kuai luh
mei tzum mer kwai bu kwai luh
jiu tzai zhui hou de yi miao
wor men de guan xi jiu zhe yang luh

tian liang che luh
tzhi ying wei xing ching hao luh
mei tzum me luh
wor hui ai shang ling wai de ylen
ai ching da gai dou zhe yang luh