Make your own free website on Tripod.com


On the Line of Emotion - gum ching seen sheung
Theme from "Needing You"

Cantonese - Track #1

 

yut gor toak gee joi fak siu ling oi la wai shun seung geet bing
fu fu duc tzeng gok tzoi sui yiu dor yuen miu
yaa hui sheung tien but cup ngor dic
mo lun ngor luen bay jum gun kao
ying yeen jau luo cup ngor dic
mo lun gor hu ngor jum suk zao do wouy yoang yao

yut gor hun long man tai siu ling oi la been kay mong tai dor sut yeen but liu geet gor juong wouy dor mei miu
yaa hui sheung teen dic yut dui zao
yiu dong nei yu ngor dic fun chuyn
hun cheen wat lao hao jei dui zao
kay sut tzeng yiu shun ngor cup nei but yiu dao

**Fun char dic gum ching seen
tzeng dun ngo wei nei man yeen
bai chee dic gum ching seen
gao chor fak jeen jum mor sei duc hui jeen
sum joi nei sun been jao shuen yun ying
yik yao yut teen yu geen
la sei gum ying dor ling yim
yaa hui bai hei foon dic lui yun
chung jee shung sak fa dic guong seen
mon lon wat mo yim but tai lan mor geen **

fun char dic gum ching seen
tzeng dun ngo wei nei man yeen
bai chee dic gum ching seen
jo bou moon dui fong sheung zao
nei dic gum ching seen
harm chuk ngor ha gor sup leen
fun char dic gum ching seen
joan wui yao mao teen yut hey fak jeen

dun sik hup see hao goo nam gau lui wouy leen seen
sum foo cup dun sik hup see hao yut cheung gao jeen
sum foo cup
dun sik hup see hao goo nam gau lui huy leen seen
sum foo cup dun sik hup see hao yut cheung gao jeen