Make your own free website on Tripod.com


 

Reason for Being Heartbroken - sut leun yau gun guoy

Cantonese -Track #2

jic see sut luen ying gong chui
seung gee hiu gok yeung see ching mo jui
but beet geen jo gok jong dic bo lui
mei seung sut hui jui hao dic lok chui

ching tong juk pong nei mei lui
yeen faa hing mun nei leem lung lao lui
gum teen hok jerk luen sui

yic wat lan sui
yut dic yut deem hui gee hiu hui jui

* woo...jic see sum wor yee
moot fat hor gay guoy My Love
doh seung tao quai nei see nah sui jeung chiu tui
yao deem go hing ching sui
wat gum teen yao zao sui
geen but do dic leem jum mor hui jui

# woo...jic see sum wor yee
moot fat hor gay guoy My Love
dor mor dic sum jui wat yee sut hui ching chui
jau chee quai tom ha hui
do yut cheen bak mon sui
wai jut mor nei pan saan sip sui
sut luen yau gun guoy

faa dor sut hui liu pui lui
jum mor sui yiu wai mut tong lao lui
faa fan san lok moon teen dic fay sui
may beet sui yiu meen lic chom ha hui

gum teen dic nei jum jao jui
goy teen dic nei wai mei loi pay lui
gum teen mun jerk nah jui yic wat jer jui
yut cheun yut fun hui tun tun zip chui