Make your own free website on Tripod.com


 

Ask Me - mun ngor
from "Feel 100%"

Cantonese -Track #7

A Special THANKS to Evie Khoo for this romanji!

#mun ngor foon fu sing yao gei dor
mun ngor bei hook sing yao gei dor
ngor yu hor nang gao yut yut hui sou ching chor
mun ngoy dim gai vuoy go hing
gao geng dim gai you fu chor
ngor siu ju vuoy dap gong yut sing ngor hai ngor

*mou lun ngor yau bak boon dui
wak jer cheen boon chor
chuen sum hui seng sao git guor
meen dui sai gai yut chai
na pa vuoy yu hor
chuen sum bo chuen jun dic ngor

mun ngor duc sut yao gei dor
kei sat duc sut but bit ching chor
ngor dan kau nang gao yut yut hui sou ching chor
yuen ngor yut sung hui dou tzong git
mo lun lic jun gei hui fung bor
ngor ying yeen nang gao gong yut sing ngor hai ngor
ngor ying yeen nang gao gong yut sing ngor hai ngor