Make your own free website on Tripod.com


 

Unacceptable Feelings - bu neng cheng shou deh gan dong

Mandarin -Track #11

Thank you to Evie Choo for this romaji!

shui shuo bu neng cheng shou
sheng ming zong deh gan dong
wor men yuong bao guor dong jing zhui mei li deh mong
ni dui yi shuang shou you duo pu tong
dang shi wor wu fa xin yuong
fan xian chai ming bai ai ching you duo zong

ni yi lu bei zher wor
lei dang wor ye xue deh dong
bu gou ai wor deh ren
zhai mei li zhi shi ger mong

wor dui yi shuang yan shi wei shen mer
sheng chi ni zhou na mer hou
ni neng gou tong zhe dui wor hao
nan dao wor neng jia jeung bu dong

#chuen shi jie kan bu chi ni
nan dao wor jiu neng dui bu chi ni
jiu shi ai kan ni zher yang zhi
yang zhi hai you shen mer guan xi
chuen shi jie kan bu chi ni
nan dao wor jiu neng pien wor zhi ji
ai ching bu zhi yi cheung huan xi
ni bu zhi shi yi ger hui yi
yong bao ni wor jiu hui ser bu de hu xi

shui shuo bu neng cheng shou
sheng ming zong deh gan dong
wor men yong bao guor dong jing zhui mei li deh mong
wor deh yi shuang yan wei shen mer ching ching deh xiang chi ler ni
zhou bien deh tou hou
ni neng gou tong zhe dui wor hao
nan dao wor jia jeung bu dong

ai ching rang ren bu fen ching zhong
bu neng cheng shou deh hui yi
jiu liu gei dong jin tier der bao shou bi mi