Make your own free website on Tripod.com


 

Wish You Happy - jok nei fai lok

Cantonese -Track #6

A Special THANKS to Andrew Ip for this romanji!

ting siut ta guan sum nei
chung ting siut ta jeong duk hun mei
wan ling but gay dic nei
jong yiu horr yi tai tip yup mei
horn geen gum teen dic nei
mei yiu lei chun jek jiu hei
mo lon ta si siu yun ya ling ngor dou gei

*yiun yiun mong nei gung sun been dic nui yun cheng yeok se yum yi jak yum
sew ngor yiu gao beet yun

#chee hak chong sum chong sum jok fok nei wo ta yum lok dei chong hoi been fa
ying yeen tong dou gun fu hou ma
chee hak chong sum chong sum jok fok nei wo ta dan yeen hung fok dic ngoi lui
kong kui sai gan dic been gua

ngor gok duc hun go hing
cheng seoi kei miu moot fat bean meng
yee jik soot dic teen sing
tse dong cup nei jun dic fan ying
gor hui ngor dic sut sing
lan yiun chiun meng bak ngoi cheng
chung see chau lau moot ting po hum je leoi hung geng

yong sum gun ta yong sum gun ta yeet ngoi ba
giu ngo joi bat seoi gay gua