Make your own free website on Tripod.com


 

Finale - saat four

Cantonese -Track #10

#but yiu moot tao moot lo cheen ju ngor
gay gor moon cheung ha hui mo duc por
ging ho yu hor ling jing yu hor chum mut
do hern hey liu wor

yut man yu cheun moot nei yuan yee gor
jao yueng nei dor gon yut sing hun ngoi ngor
sum loi yau yu mo see yua yu mo mut
but hun sheung shun mor ...wooh

*nei jui ngor dor (geet gor)
yee shuut duc hun chet lor
nei jui ngor dor
moot sum mor hor chor mor
nei ching ngor chor
saat liu guong yum tai dor
saat four saat four
yee joi gee ho saat four

(break rap)

but yiu lei sheung mun ha pui juk nei
see hao nei fong gee ngor dic but ngoi nei
jei yueng ching team yu mut
yim yu ching fuc
ngor koot ding toe bay ...wooh

(geet gor) yeen joy tzong hor saat four